V případě dotazů nás kontaktujte na l_moravec@volny.cz, tel +420596343166, mob. +420777821205

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů 

(dále jen „Zásady“) 

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji. 

V souladu s tím dále Obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování). 

 

1. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

1.1 Provozovatel

Obchodní firma nebo název: Lenka Moravcová
Sídlo či místo podnikání: Zámecká 99, Karviná - Fryštát, 733 01
Identifikační číslo: 65900634
Webová aplikace: www.zbranekarvina.cz

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem   15. 3. 2018. Provozovatel provozuje výše uvedenou Webovou aplikaci. V rámci Webové aplikace jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje uvedené v bodě 3.2 za účelem/účely uvedenými níže v bodě 3.3.

 

1.2 Platnost uvedených údajů a aktivit 

V Zásadách jsou označené platná a neplatná vyjádření. Vyjádření jsou strukturována do nečíslovaných seznamů. 

 

1.3 Správce 

Správce je osoba, která data spravuje, maže, zapomene, upravuje, přenese, zajišťuje mazání dat ze všech záloh. 

Provozovatel, jakožto správce Osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Subjektu (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. 

 

2. Související dokumenty

Uvedení souvisejících dokumentů. 

Tyto Zásady doplňují Obchodní podmínky, které jsou dostupné v sekci Obchodní podmínky

 

 

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 

3.1 Subjekt 

Subjektem je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají (dále jen „Subjekt“). Subjekt není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. 

3.2 Osobními údaji se rozumí 

Pro potřeby těchto Zásad se Osobními údaji rozumí: 

  • Email 
  • Jméno a příjmení 
  • Telefon 
  • Informace o nákupu (zboží, cena, množství, obsah košíku) 

3.2.1 Citlivé údaje 

Ve specifických a níže uvedených příkladech můžeme shromažďovat tyto citlivé údaje: 

  • žádné

 

3.3 Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje subjektů jsou používané k těmto účelům (službám): 

Obchodní činností komunikace o objednávce, zpracování objednávky a smlouvy ve smyslu uvedeném v Obchodních podmínkách po dobu:  zpracování obchodní činnosti (objednávky). Pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Subjektem. 

Obchodní sdělení, Newsletter: poslání nabídky na zboží nebo službu, a zpráv, které vedou k prodeji do doby odhlášení subjektu z odběru obchodních sdělení. 

Remarketing: zařazení do remarketingového publika, zpracovatelem Cookies je třetí strana, obvykle Google, Sklik, Facebook. Remarketing slouží k zobrazení reklamního sdělení návštěvníkům webu po dobu: 7 dnů. 

Jiné: uložení Emailové adresy a Jména u zpracovatele Mailchimp za účelem případného budoucího zasílání vyžádaného obchodního sdělení  po dobu: než Subjekt požádá o výmaz. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu 5-ti let od udělení souhlasu. 

 

3.4 Zpracovatelé 

Kdo jsou zpracovatelé, které používají správci ke zpracování osobních údajů a firmy třetích stran: 

Interní evidence údajů v nástrojích: webová aplikace Zpracovatele  K výše uvedeným účelům. 

Google  LLC („společnost Google“) se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké k údajům: Cookie za účelem Remarketingu, který  umožňuje znovu oslovit Subjekt, kteří už v minulosti navštívili Webovou stránku. Reklamy se jim mohou zobrazovat, když prochází jiné weby v Obsahové síti Google. Remarketing. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. 

Seznam.cz, IČO: 26168685, k jakým údajům: Sklik je český PPC systém společnosti Seznam.cz, který umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech internetu. Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je pak rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie s platností 30 dní. Remarketing. Subjekt bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti na jeho zařízení. 

Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornie, USA k jakým údajům: Ukládá Cookies přizpůsobovat a měřit reklamy a vytvářet bezpečnější prostředí. Více informací: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Heureka Shopping s.r.o., k  jakým údajům: Informace o nakoupeném zboží, Email a účelům: zaslání emailu s žádostí o hodnocení nákupu. 

 

3.5 Akceptace / souhlas se zpracováním osobních údajů 

Akceptace / souhlas se zpracováním osobních údajů vyjadřují Subjekty těmito způsoby: 

Aktivním odsouhlasením (zakliknutím):  v objednávkovém procesu zatržením "Souhlasím s Obchodními podmínkami a Zpracováním osobních údajů". 

Souhlas se vyjadřuje samotným zadáním osobních údajů a jejich odesláním (tj. kliknutím na příslušné tlačítko). Na stránce je informace o zpracování osobních údajů. Souhlas vyplývá z kontextu a procesu. Subjekt bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem. 

Přihlášením svými registračními údaji. 

Registrovaný zákazník nemá objednávkovém procesu souhlas s "Souhlasím s Obchodními podmínkami a Zpracováním osobních údajů" za účelem zasílání Newsletteru. V tomto případě se řídíme nastavením v jeho účtu. 

Pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné Provozovatelem poskytnout služby uvedené v kapitole 3.3 . Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. 

 

3.6 Neosobní údaje 

Pro přehlednost uvádíme neosobní údaje, které evidujeme, tj. není potřeba souhlas Subjektu. 

Cookies nutné pro běh Webové aplikace. Informace o cookies jsou zde. 

Anonymní návštěvy stránek (např. URL, prohlížeč, geolokace, operační systém návštěvníka) 

 

3.7 Práva a povinnosti 

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. 

Subjekt je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. 

Subjekt má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na emailové adrese Správce. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Subjekt má dále právo: 

  • přístup k Osobním údajům
  • na opravu poskytnutých Osobních údajů
  • na výmaz poskytnutých Osobních údajů
  • na omezení zpracování Osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

V případě, že by se Subjekt domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z ochrany osobních údajů byla porušena, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, web: www.uoou.cz .   

požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na emailovou adresu Správce, 

vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na emailovou adresu Správce, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

Požádá-li Subjekt o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Správce 

Pokud Subjekt uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Subjekt požádá o jiný způsob poskytnutí informací. 

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. 

 

4. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy. 

Ve vztahu k této Webové aplikaci mohou být Osobní údaje přenášeny přes mezinárodní hranice k místům, kde se nacházejí servery podporující Webové stránky. 

Subjekty, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí. 

Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Subjekty e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. 

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem uvedeném v kapitole 1.

Potřebujete poradit?

Zavolejte, napište, nebo se zastavte v naší prodejně v Karviné.

Tel: +420596343166,  +420777821205

E-mail: l_moravec@volny.cz

Adresa prodejny: Zámecká 99, Karviná 1 - 733 01

32 let

Jsme zde pro Vás již 32 let. Navštivte naši prodejnu v Karviné.

Zboží skladem

Zboží na našem e-shopu máme skladem.

Okamžitá expedice

Expedujeme Vaše objednávky do druhého dne.

Vrácení zboží

Možnost vrácení zboží do 14 dnů.

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.